Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

Postupak javne nabave radova na uređenju kolnika Put Krčevca

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/2016) u Elektronskom oglasniku javne nabave (EOJN) objavljena je Dokumentacija o nabavi, ESPD i Troškovnik za postupak javne nabave radova na uređenju kolnika Put Krčevca. Broj objave: 2018/S 0F2-0007092...
Skip to content