Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme VODITELJ/ICA PROJEKTA „Zaželi -ostvari”

Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme VODITELJ/ICA PROJEKTA „Zaželi -ostvari”

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODBABLJE

Klasa: 112-03/02-18/1
UrBroj: 2129-05/02-18-1

Podbablje, 23. studenoga 2018.

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11 i 04/18) i članka 39. Statuta Općine Podbablje (Službeni glasnik Općine Podbbalje br.2/13) načelnik Općine Podbablje raspisuje

O G L A S
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

VODITELJ/ICA PROJEKTA „Zaželi -ostvari“- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme 30 mjeseci uz probni rad od tri mjeseca.

Opis poslova: Provedba projekta, preveniranje poteškoća, ispunjavanje obveza partnera, zaposlenika i projektnog tima, komunikacija s partnerima i ciljanim skupinama, izrada zahtjeva za nadoknadom sredstava, monitoring i izvještavanje.

Opći uvjeti za prijam u službu: punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Posebni uvjeti za prijam u službu: VSS, poznavanje rada na računalu Microsoft Word i Microsoft Excel, vozački ispit B kategorije, poznavanje engleskog jezika

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08, 61/11 i 04/18).

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:
 životopis
 dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
 preslika diplome
 potvrda HZMO-a o podatcima evidentiranim u evidencijama HZMO-a
 presliku vozačke dozvole B kategorije
 uvjerenje nadležnog tijela da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije osuđivan za kaznena djela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (u izvorniku, ne stariji od 6 mjeseci)

 vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

 vlastoručno potpisana izjava suglasnosti s korištenjem osobnih podataka koja se može preuzeti na stranicama Općine Podbablje.

 Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenje rješenja o prijemu u službu.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Postupak provedbe Oglasa obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti koja će se provesti putem pisanog testiranja i intervjua. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti moći će pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa, a na intervju samo kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog pravnog područja provjere na pisanom testiranju.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na Oglas.

Na web-stranici Općine Podbablje, www.podbablje.hr bit će naveden opis poslova i podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web-stranici, te na oglasnoj ploči Općine Podbablje, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana od objave ovog Oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Imotski, na adresu: Općina Podbablje, Drum 15, 21262 Kamenmost s naznakom “Oglas za voditelja projekta Zaželi -ostvari“.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Ante Kujundić

PROVEDBA PROGRAMA POTICANJA PODUZETNIŠTVA OPĆINE PODBABLJE

PROVEDBA PROGRAMA POTICANJA PODUZETNIŠTVA OPĆINE PODBABLJE

Iznimno smo ponosni na podatak da je na Program poticanja poduzetništva Općine Podbablje pristiglo čak 39 aplikacija od kojih je 4 za Program poticaja za početak obavljanja djelatnosti i poticaja za zapošljavanje te 35 aplikacija za Poticaje poboljšanje konkurentnosti.

Osigurana su sredstva za SVE prijavljene tvrtke i obrte, te će se nakon potpisivanja ugovora kroz ovaj tjedan dogovoriti isplate poticaja.

Maksimalan iznos poticaja iznosi 30.000,oo kuna i njega će ostvariti početnici u poslovanju.

Mi se kao jedinica lokalne samopuprave obvezujemo da ćemo i ubuduce potpomagati ovakve mjere kao i sve ostale u skladu s onim što imamo i možemo.

Općini Podbablje 2.139.250,00 kuna za program “Unapređenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja”

Općini Podbablje 2.139.250,00 kuna za program “Unapređenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja”

Zamjenik načelnika naše Općine Mate Matković u Pakracu je potpisao ugovor o dodjeli 2.139.250,00 kuna bespovratnih sredstava našoj Općini za program “Unapređenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja”.
Kompletan iznos financiran je iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa Učinkoviti ljudski potencijali.
Sve detalje možete pogledati na stranicama Ministarstva za demografiju, obitelj  i socijalnu politiku