Opće informacije

Broj stanovnika 4.680

Površina 41,76 km2

Kontakt telefon: 021/ 848 064

Otvoreni natječaji

Nema.

Ustrojstvo

Predsjednik Općinskog vijeća: 

 • Josip Šerić (HDZ) | e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. | mob. 098 1722 362

Zamjenici predsjednika Općinskog vijeća: 

Zdravko Gudelj (HČSP)

Suzana Žarković (NL Ujević)

 

Članovi Općinskog vijeća:

   • Josip Šerić -HDZ
   • Mate Kasalo -HDZ
   • Vjekoslav Biloš -HDZ
   • Josip Vuković -HDZ
   • Ivan Gudelj -HDZ
   • Ivana Kljenak -HDZ
   • Jerko Erceg -NL Ujević
   • Suzana Žarković -NL Ujević
   • Zdravko Gudelj -HČSP
   • Ljubomir Kljenak -HSP
   • Jagoda Jonjić -HSS
   • Ante Perić -HSS
   • Igor Margeta -HDSSD


OPĆINSKO VIJEĆE

Općinsko vijeće u općinama, odnosno gradsko vijeće u gradovima pred­stavničko je tijelo građana i tijela lokalne samouprave koje donose akte u okviru djelokruga jedinice lokalne samouprave te obav­ljaju druge poslove u skladu sa zakonom i statutom.

     

Broj članova predstavničkog tijela mora biti neparan, a određuje se statutom općine, odnosno grada i to tako da predstavničko tijelo:

-općine koja ima do 3.000 stanovnika, ima od sedam do trinaest članova,
-općine koja ima od 3.001 do 10.000 stanovnika, ima od devet do petnaest članova,
-općine i grada koji ima od 10.001 do 30.000 stanovnika, ima od trinaest do devetnaest članova,
-grada koji ima više od 30.000 stanovnika, ima od devetnaest do tridesetpet članova.

Mandat članovima predstavničkih tijela traje 4 godine. Članovi predstavničkog tijela nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi. Član predstavničkog tijela dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću, ali ima pravo na naknadu troškova u skladu s odlukom predstavničkog tijela.

Predstavničko tijelo ima predsjednika i do dva potpredsjednika, koji se biraju većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.

Predstavničko tijelo (općinsko, odnosno gradsko vijeće):

-donosi statut jedinice lokalne samouprave,
-donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga jedinice lokalne samouprave,
-osniva i bira članove radnih tijela vijeća,
-uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela općine, odnosno grada,
-osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za općinu ili grad,
-obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug predstavničkog tijela.

Predstavničko tijelo donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova predstavničkog tijela. Statut, proračun i godišnji obračun donose se većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.