Općinsko vijeće

Predsjednik Vijeća
Ljubomir Kljenak
Potpredsjednik vijeća
Jelena Peko
Potpredsjednik vijeća
Ivan Perkušić
Članovi Vijeća

Ante Gudelj
Denis Matković
Dinko Ujević
Ivan Erceg
Ivan Perkušić
Jelena Peko
Ljubomir Kljenak
Marijo Karin
Marinko Perić
Marko Jonjić
Mate Matković
Petar Vrljičak
Zvonimir Gudelj

OPĆINSKO VIJEĆE

Općinsko vijeće u općinama, odnosno gradsko vijeće u gradovima pred­stavničko je tijelo građana i tijela lokalne samouprave koje donose akte u okviru djelokruga jedinice lokalne samouprave te obav­ljaju druge poslove u skladu sa zakonom i statutom.

Broj članova predstavničkog tijela mora biti neparan, a određuje se statutom općine, odnosno grada i to tako da predstavničko tijelo:

-općine koja ima do 3.000 stanovnika, ima od sedam do trinaest članova,
-općine koja ima od 3.001 do 10.000 stanovnika, ima od devet do petnaest članova,
-općine i grada koji ima od 10.001 do 30.000 stanovnika, ima od trinaest do devetnaest članova,
-grada koji ima više od 30.000 stanovnika, ima od devetnaest do tridesetpet članova.

Mandat članovima predstavničkih tijela traje 4 godine. Članovi predstavničkog tijela nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi. Član predstavničkog tijela dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću, ali ima pravo na naknadu troškova u skladu s odlukom predstavničkog tijela.

Predstavničko tijelo ima predsjednika i do dva potpredsjednika, koji se biraju većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.

Predstavničko tijelo (općinsko, odnosno gradsko vijeće):

-donosi statut jedinice lokalne samouprave,
-donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga jedinice lokalne samouprave,
-osniva i bira članove radnih tijela vijeća,
-uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela općine, odnosno grada,
-osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za općinu ili grad,
-obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug predstavničkog tijela.

Predstavničko tijelo donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova predstavničkog tijela. Statut, proračun i godišnji obračun donose se većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.

Skip to content