Na temelju  članka  35. Zakona  o lokalnoj  i područnoj  (regionalnoj)  samoupravi   (“Narodne novine”  RH  broj: 33/01,60/01,129/05, 109/07, 125//08, 36/09, 150/11 i 144/12 ) u svezi sa čl. 54. Zakona o izmjeni i dopuni ZLP®S ( NN 144/12)  te  članka 28. Statuta  Općine   Podbablje  (Službeni glasnik  Općine  Podbablje  broj : 02/09 ) Općinsko  vijeće  Općine Podbablje  je na sjednici dana 09.12. 2013.godine  donijelo : 

  S T A T U T

O P Ć I N E    PODBABLJE

I.    OPĆE   ODREDBE

Čl. 1.

Ovim  Statutom  Općine  Podbablje  ( u daljnjem  tekstu : Statut)  uređuje se  :

a) samoupravni  djelokrug ,

b) obilježja, javna  priznanja,

c) ustrojstvo , ovlasti i način rada tijela općine ,

f) način obavljanja poslova

g) oblici  konzultiranja građana ,

h) provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga,

i) mjesna samouprava ,

j) ustrojstvo i rad  javnih službi ,

k) oblici suradnje s  drugim jedinicama  lokalne odnosno područne (regionalne)   samouprave ,

l) te druga pitanja od  važnosti za ostvarivanje  prava i  obveza Općine  Podbablje .

II.   STATUS,  PODRUČJE  I  GRANICE  OPĆINE

Čl. 2.

Općina Podbablje je jedinica lokalne samouprave.

Naziv, područje i sjedište općine Podbablje utvrđeno je  Zakonom o područjima  županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj .

Područje općine Podbablje čine naselja: Drum, Kamenmost, Hršćevani, Podbablje Gornje, Ivanbegovina, Grubine, Poljica i Krivodol.

Granice općine Podbablje idu katastarskim granicama rubnih naselja koja se nalaze unutar područja, a  iste se mogu mijenjati na način i po postupku propisanim zakonom.

Čl. 3.

Općina Podbablje je pravna  osoba . Sjedište  Općine  je u  Drumu, 21262 Kamenmost  .

Posebnom odlukom Općinskog vijeća utvrditi će se izgled i oblik grba i zastave,  kao i način isticanja i upotreba grba i zastave .

Čl.4.

Dan općine Podbablje je 18. listopada , Blagdan sv.Luke.

Čl.5.

Tijela općine i Jedinstveni upravni odjel imaju pečate.

Općinsko vijeća ima pečat okruglog oblika sljedećeg sadržaja: Republika Hrvatska, Splitsko-dalmatinska županija, Općina Podbablje, Općinsko vijeće, Podbablje i br. 1.

Općinski načelnik ima pečat okruglog oblika, promjera sljedećeg sadržaja: Republika Hrvatska, Splitsko-dalmatinska županija, Općina Podbablje, Općinski načelnik , Podbablje i br. 1.

Jedinstveni upravni odjel ima pečat okruglog oblika,  sljedećeg sadržaja: Republika Hrvatska, Splitsko-dalmatinska županija, Općina Podbablje, Jedinstveni upravni odjel , Podbablje i br. 1.

Način njihove upotrebe i čuvanja urediti će se posebnom odlukom koju će donijeti Općinsko vijeće sukladno zakonu .

III. JAVNA PRIZNANJA

Čl.6.

Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled općine, a poglavito za naročite uspjehe u unapređenju gospodstva, kulture, zaštite i unapređenje čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i dr. javnih djelatnosti.

Općinsko vijeće može pojedinu osobu koja je svojim radom, znanstvenim i političkim djelovanjem značajno pridonio napretku i ugledu općine proglasiti počasnim građanima općine.

Počasnim građanima izdaje se povelja na sjednici Općinskog vijeća.

Počasni građani ne stječu posebna prava odnosno obveze. Počast se može opozvati ako se počastvovani pokaže nedostojnim počasti.

Čl.7.

Općinsko vijeće odlučuje o dodjeli javnih priznanja.

Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje : vrste javnih priznanja, uvjete za njihovo dodjeljivanje , njihov izgled i oblik, kriterije i postupak  njihove dodjele, te tijela koja provode postupak dodjele priznanja.

IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE  I PODRUČNE ( REGIONALNE ) SAMOUPRAVE

Čl.8.

Općina Podbablje razvija suradnju sa drugim jedinicama lokalne samouprave  na području RH i inozemstvu u svrhu ostvarivanja zajedničkih interesa u promicanju gospodarskog, socijalnog i kulturnog razvitka, a u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

Općina Podbablje radi promicanja zajedničkih interesa i unapređenja suradnje među općinama u Republici Hrvatskoj može osnovati s drugim općinama odgovarajuću udrugu.

Čl.9.

Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje odnosno o sklapanju sporazuma ( ugovora, povelje i sl.) o suradnji sa pojedinim jedinicama lokalne samouprave, kada ocjeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanjem suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.

Sporazum o suradnji sa dr. jedinicama lokalne samouprave objaviti će se u Službenom glasniku općine Podbablje.

V.  SAMOUPRAVNI  DJELOKRUG  OPĆINE

Čl.10.

Općina  Podbablje samostalna je u odlučivanju u poslovima iz svoga samoupravnog djelokruga i podliježe samo nadzoru  zakonitosti rada i akata  ovlaštenih državnih tijela .

Čl.11.

Općina  u samoupravnom  djelokrugu  obavlja poslove  lokalnog značaja  kojima  se  neposredno  ostvaruju  potrebe  građana , a koji  nisu  Ustavom  ili  zakonom  dodijeljeni  državnim  tijelima  i  to osobito  poslove  koji se odnose na :

a) uređenje naselja i stanovanje ,

b) prostorno  i urbanističko  planiranje,

c) komunalno  gospodarstvo ,

d) brigu  o  djeci ,

e) socijalnu skrb ,

f) primarnu zdravstvenu  zaštitu ,

g) odgoj i  osnovno  obrazovanje ,

h) kulturu , tjelesnu kulturu  i šport ,

i) zaštitu  potrošača ,

j) zaštitu  i unapređenje  prirodnog okoliša ,

k) protupožarnu i civilnu zaštitu ,

l)  promet na svom području,

m)  te ostale poslove sukladno posebnim zakonima .

Posebnim zakonom, kojima će se urediti pojedine djelatnosti iz st.1. ovog čl., odrediti će se poslovi koje je Općina Podbablje dužna organizirati kao i poslovi koje može obavljati.

Način organiziranja poslova iz st.2. i uvjeti za njihovo obavljanje odrediti će se općim aktom Općinskog vijeća.

Čl. 12.

Općinsko  vijeće  može odlučiti  da se pojedini  poslovi  iz samoupravnog  djelokruga  Općine  iz  članka  11. ovog  Statuta  prenesu  na  Splitsko-dalmatinsku  županiju, odnosno  mjesnu   samoupravu .

Općinsko  vijeće  može tražiti  od  Splitsko-dalmatinske županije da joj,  uz suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne područne ( regionalne) samouprave ,povjeri obavljanjepojedinih poslova  iz  samoupravnog djelokruga županije na području ove općine, ako Općina za to osigura dovoljno prihoda za njihovo obavljanje .

Čl.13.

Općina  Podbablje  može  obavljanje  pojedinih  poslova  iz  članka 11. ovog Statuta organizirati zajedno  sa drugim općinama i gradovima na način da osnuju zajedničko tijelo, zajedničko trgovačko društvo,udrugu, ustanovu i organizirati obavljanje poslova u skladu sa zakonom.

Odluku o  načinu, uvjetima, kriterijima , visini  sredstava, nadzoru  i  kontroli  donosi Općinsko vijeće.

Sporazum o  zajedničkom  organiziranju  poslova iz stavka 2. ovog članka sklapa se na temelju odluke koju  donosi Općinsko vijeće većinom  glasova svih članova .

Čl. 14.

Općina može u skladu sa zakonom obavljati određene poslove iz nadležnosti državne uprave.

Troškovi obavljanja poslova državne uprave koji su preneseni na tijela jedinica lokalne i područne ( regionalne) samouprave podmiruju se iz državnog proračuna.

Čl.15.

Općina Podbablje u okviru svog samoupravnog  djelokruga  obavlja  slijedeće :

– raspolaže , upravlja i koristi imovinu u vlasništvu Općine ,

– promiče društveni i gospodarski napredak radi vrednovanja lokalnih posebnosti i poštivanja

prirodnih i prostornih mogućnosti,

– donosi proračun Općine  ,

– vodi brigu o potrebama i interesima  stanovnika u oblasti predškolskog uzrasta , odgoja i osnovnog

obrazovanja , primarne  zdravstvene zaštite, kulture , tjelesne kulture i športa ,

– osigurava uvjete za utvrđivanje politike gospodarenja prostorom i unapređenje i zaštitu  prirodnog

okoliša ,

– obavlja poslove u svezi poticanja poduzetničkih aktivnosti i korištenja prostora u vlasništvu Općine,

– osigurava uvjete za održivi razvitak komunalnih djelatnosti,

– obavlja redarstvene poslove radi očuvanja komunalnog reda,

– vodi brigu o uređenju naselja, kvaliteti stanovanja, komunalnim objektima ,

– organizira obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti ,

– osniva  pravne  osobe  radi ostvarivanja  gospodarskih, društvenih, komunalnih, socijalnih i drugih

interesa i potreba stanovništva ,

– obavlja razrez i naplatu prihoda koji pripadaju Općini ,

– potiče primjenu djelotvornih mjera radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih

osoba i obavlja poslove socijalne skrbi ,

– potiče aktivnosti udruga građana ,

– promiče očuvanje prirodne baštine, povijesnog, kulturnog i graditeljskog nasljeđa,

– osigurava uvjete za protupožarnu  i civilnu zaštitu,

– osigurava  uvjete za zaštitu potrošača,

– obavlja i uređuje  druge poslove koji  su u  neposrednoj  svezi s  interesima općinske  zajednice za

njezin gospodarski, društveni i socijalni napredak .

Poslovi iz stavka 1. ovog članka podrobnije se utvrđuju  aktima  u okviru  djelokruga  tijela Općine u  skladu sa zakonom .

VI. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Čl. 16.

Građanima općine smatraju se osobe koje imaju prebivalište na njenom području.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju u lokalnim poslovima putem referenduma i  mjesnog zbora građana u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

 1. Referendum

Čl. 17.

Referendum se  može raspisati radi odlučivanja  o prijedlogu o promjeni Statuta, o prijedlogu  općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća kao i o dr. pitanjima   određenim  zakonom  i  Statutom .

Referendum  temeljem odredaba zakona i ovog Statuta raspisuje Općinsko vijeće na prijedlog :

–       najmanje jedne trećine vijećnika Općinskog vijeća,

–       Općinskog načelnika,

–       većina vijeća mjesnih odbora,

–        i na prijedlog 20 %  birača upisanih u popis birača Općine .

Čl.18.

Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma predložili 20 % od ukupnog broja birača u općini, Općinsko vijeće je dužno podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma u roku od 8 dana od dana primitka dostaviti središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, u roku od 60 dana od primitka prijedloga, utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, Općinsko vijeće će raspisati referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga.

Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova predstavničkog tijela, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio općinski načelnik te ako je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora na području općine, predstavničko tijelo dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.

Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.

Čl. 19.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani s  prebivalištem na području općine i  upisani su u popis birača .

Čl. 20.

Odlukom o raspisivanju referenduma određuje se :

–  naziv tijela koje raspisuje referendum,

–  područje za koje se raspisuje ,

–  naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu , odnosno naznaku pitanja o kojem  će birači

odlučivati na referendumu ,

–  referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga referendumu  o  kojima će se birači odlučivati ,

–  dan održavanja referenduma te

–  obrazloženje akta ili pitanja o kojem se raspisuje  referendum.

Odluka o raspisivanju referenduma objavljuje se u službenom glasilu općine, lokalnom dnevnom tisku i na dr. pogodan način.

Od dana objave odluke o raspisivanju referenduma do dana održavanja ne smije proći manje od 20 niti  više od 40 dana .

Čl. 21.

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće i dr. tijela općine osim ako se radi o savjetodavnom referendumu.

Tijela  Općine  prije proteka roka od godine dana od  dana održavanja  referenduma ne  mogu   donijeti pravni  akt  koji je sadržajno  suprotan  odluci donesenoj na referendumu.

Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti općih akata, kojeg provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

 1. Mjesni zbor građana

Čl. 22.

Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od  zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugim pitanjima iz djelokruga Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom .

Prijedlog za traženje mišljenja iz st.1. ovog čl. može podnijeti najmanje 1/2 vijećnika ili načelnik.

Odlukom iz st.1. ovog čl. određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zbora građana te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.

Općinsko vijeće dužno je donijeti odluku o prijedlogu iz stavka 2. ovog članka u roku od  60 od dana zaprimanja prijedloga .

Čl. 23.

Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća.

Zbor građana mjesnog odbora može sazvati i vijeće mjesnog odbora.

Za pravovaljano izjašnjavanje i donošenje Odluka  na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 50% birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.

Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a odluka se donosi većinom glasova prisutnih građana.

c) Građanska inicijativa

Čl. 24.

Građani imaju pravo predstavničkom tijelu predlagati donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće mora raspravlja o prijedlogu iz stavka 1. ovog članka, ako ga potpisom podrži najmanje 30% birača upisanih u popis  birača općine Podbablje.

Svaka lista s potpisima  birača mora sadržavati potpuni tekst  građanske inicijative .

Potpis birača kojemu se ne može bez dvojbe prema imenima, adresama , datumu rođenja i br.osobne iskaznice ustanoviti o kojoj se osobi radi  su nevažeći .

Općinsko vijeće  dužno  je dati odgovor  podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od prijema prijedloga .

Čl. 25.

Općinsko vijeće dužno je omogućiti svakom građaninu podnošenje predstavki i pritužbi na svoj rad  kad im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa  ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Predstavka mora biti potpisana i na njoj mora biti navedeno ime i prezime građanina koji je potpisuje i  njegova adresa.

Podnositelj predstavke ili pritužbe ima pravo na  odgovor u roku od 30 dana od podnošenja predstavke ili pritužbe  .

Općina je dužna  u službenim  prostorijama  na vidnom mjestu osigurati  potrebna  tehnička i druga sredstva za podnošenje prigovora i pritužbi (knjiga za pritužbe ) i  omogućiti  usmeno  izjavljivanje predstavke i pritužbe .

VII.   USTROJSTVO, OVLASTI  I  NAČIN  RADA  TIJELA  OPĆINE

                                                      

 1. Općinsko vijeće
 1. Položaj i nadležnosti

Čl. 26.

Općinsko  vijeće  je  predstavničko tijelo  građana  i  tijelo  lokalne   samouprave  koje donosi  akte u okviru  djelokruga  Općine, te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom  i ovim Statutom .

Čl. 27.

Općinsko vijeće :

 • donosi  Statut  Općine ,
 • donosi poslovnik o svom radu ,
 • donosi program rada Vijeća,
 • donosi Proračun, odluku o izvršenju proračuna i godišnje izvješće o izvršenju proračuna ,
 • odluku o privremenom financiranju,
 • bira i razrješava  predsjednika i  potpredsjednike  Općinskog vijeća,
 • osniva i bira  članove radnih tijela Vijeća, te imenuje  i  razrješava druge  osobe  određene

zakonom, drugim propisima ili  Statutom ,

 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina općine čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5 %  iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom, ako je taj iznos manji od 70.000 kn pojedinačno onda odluku donose za nekretnine i pokretnine čija je pojedinačna vrijednost veća od 70.000 kn,
 • donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,
 • osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje  gospodarskih, društvenih ,

komunalnih i  drugih  djelatnosti od interesa  za Općinu te odlučuje o njihovim statusnim

promjenama i preoblikovanjima sukladno zakonu ,

 • daje prethodnu suglasnost na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
 • utvrđuje ustrojstvo i djelokrug  JUO posebnom odlukom ,
 • odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama

lokalne samouprave ,

 • odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa zakonom,
 • donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave u skladu sa općim aktima i zakonom,
 • raspisuje lokalni referendum,
 • donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
 • odlučuje o davanju koncesija ,
 • donosi prostorni plan općine,
 • donosi plan ukupnog razvoja općine,
 • odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnih osoba u većinskom izravnom i neizravnom vlasništvu općine i o davanju suglasnost za zaduživanje ustanova kojih je osnivač općina,
 • donosi  odluke i duge opće i pojedinačne akte kojima  uređuje pitanja iz samoupravnog

djelokruga Općine,

 • obavlja i druge  poslove koji su zakonom ili drugim  propisom  stavljeni  u  djelokrug

Općinskog  vijeća .

 1. Sastav i izbor Općinskog vijeća

Čl.  28.

Općinsko vijeće ima  13  članova.

Čl. 29.

Mandat  članova  Općinskog vijeća  izabranih  na  redovnim  izborima traje četiri  godine.

Mandat  članova Općinskog vijeća  izabranog na prijevremenim izborima  traje do  isteka tekućeg mandata  predstavničkog  tijela  jedinica  lokalne  samouprave izabranog na redovnim izborima.

Čl. 30.

Članu Općinskog  vijeća  koji je  za vrijeme  trajanja mandata  prihvatio  obnašanje  dužnosti  koja  se  prema odredbama posebnog zakona smatra nespojivom, za vrijeme obnašanja  nespojive dužnosti  mandat miruje, a za to vrijeme  zamjenjuje ga  zamjenik u skladu sa odredbama posebnog  zakona .

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja sa obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku od 8 dana od prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

Vijećnik može tražiti nastavljanje  obnašanja  dužnosti   vijećnika  jedanput u tijeku trajanja mandata .

Čl. 31.

Članovi Općinskog vijeća nemaju obvezujući  mandat i nisu opozivi .

Član  Općinskog vijeća dužnost  obavlja  počasno  i za to ne prima plaću .

Član Općinskog vijeća ima pravo  na naknadu u skladu s posebnom odlukom  Općinskog  vijeća .

Čl. 32.

Članovi Općinskog vijeća imaju pravo prisustvovati sjednicama Vijeća, podnositi prijedloge za donošenje akata te postavljanju pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine na sjednici izravno ili pismeno predsjedniku Vijeća.

Član Vijeća ne može biti pozvan na odgovornost, pritvoren ili kažnjen za izraženo mišljenje ili glasovanje u Vijeću odnosno radnim tijelima.

Čl. 33.

Općinsko vijeće osniva stalne ili povremene odbore i druga radna tijela za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja, za pripremu i podnošenje odgovarajućih prijedloga iz djelokruga Vijeća, za praćenje izvršavanja odluka i općih akata Vijeća, za koordinaciju u rješavanju pojedinih pitanja te za izvršavanje određenih poslova i zadataka za Općinsko vijeće.

Čl. 34.

Poslovnikom Općinskog vijeća podrobnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, glasovanje i vođenje zapisnika, kao i održavanje reda na sjednicama Općinskog vijeća, prava i dužnosti predsjednika, potpredsjednika Vijeća i članova Općinskog vijeća te javnost rada.

 1. Predsjednik Općinskog  vijeća

Čl. 35.

Općinsko  vijeće ima predsjednika i  dva  potpredsjednika koji se biraju i razrješuju većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika  može dati Odbor za izbor i imenovanja  ili  najmanje 1/3  vijećnika .

Prijedlog za razrješenje predsjednika i potpredsjednika   može  dati  najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća .

Čl. 36.

Predsjednik  Općinskog  vijeća Općine Podbablje :

 • zastupa Općinsko vijeće,
 • saziva sjednice i  predsjeda sjednicama Općinskog vijeća,
 • predlaže dnevni red,
 • upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u dnevni red,
 • brine o postupku donošenja odluka i dr. općih akata i potpisuje akte Vijeća,
 • dužan je u roku od 15 dana od donošenja dostaviti opće  akte  predstojniku  ureda državne uprave  u županiji zajedno sa izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan statutom i poslovnikom
 • usklađuje rad radnih tijela,
 • brine o javnosti rada Vijeća,
 • brine se o suradnji općinskog vijeća i načelnika,

Predsjednik  Općinskog vijeća saziva sjednice po  potrebi, a najmanje  jednom u  tri mjeseca .

Predsjednik  je  dužan  sazvati sjednicu  Vijeća  na  obrazloženi  zahtjev  najmanje 1/3 vijećnika u roku  od 15 dana od dana primitka  zahtjeva .

Ukoliko ne sazove sjednicu u navedenom roku sjednicu će sazvati Općinski načelnik u daljnjem roku od 8 dana.

Nakon proteka roka iz  st.4.ovog članka, sjednicu može sazvati, na zahtjev 1/3 članova Vijeća, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne  (regionalne ) samouprave .

Sjednica Općinskog vijeća sazvana sukladno zakonu mora se održati u roku od 15 dana od dana sazivanja.

Čl.37.

Potpredsjednik Općinskog vijeća zamjenjuje predsjednika Općinskog vijeća  u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti .

Predsjednik Vijeća određuje potpredsjednika koji će ga zamijeniti.

Potpredsjednik Općinskog vijeća obavlja poslove iz djelokruga predsjednika kada mu ih predsjednik povjeri.

Ostala   prava  i dužnosti  predsjednika i potpredsjednika utvrditi će se   Poslovnikom.

 1. Općinski  načelnik

Čl.  38.

Općinski načelnik  nositelj je izvršne vlasti i zastupa općinu Podbablje.

Načelnik ima jednog  zamjenika koji zamjenjuje načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju dužnosti.

Načelnik i zamjenik načelnika  dužnost mogu obnašati volonterski  ili  profesionalno o čemu  se trebaju osobno očitovati.

Izvršno tijelo općine je i zamjenik kada obnaša dužnost općinskog načelnika u slučajevima propisanim zakonom.

Čl. 39.

Općinski načelnik :

 • priprema prijedloge  općih akata koje donosi Općinsko vijeće,
 • izvršava  ili osigurava izvršavanje odluka i  općih akata Vijeća ,
 • usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz njegovog

samoupravnog djelovanja i nadzire  njihov rad,

 • utvrđuje prijedlog proračuna i izvršenje proračuna ,
 • upravlja nekretninama i pokretninama Općine  kao i njezinim prihodima  i

rashodima, u skladu  sa zakonom i Statutom ,

 • upravlja prihodima i rashodima općine,
 • upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna,
 • donosi pravilnik o unutarnjem redu za Jedinstveni upravni odjel općine,
 • imenuje i razrješava pročelnika  Jedinstvenog  upravnog odjela,
 • imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
 • imenuje i razrješava upravitelja pogona,
 • utvrđuje plan prijema u službu,
 • predlaže izmjenu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
 • razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana općine,
 • imenuje i razrješava  predstavnike općine u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i dr. pravnih osoba kojima je općina osnivač sukladno zakonu, a sa odlukom je dužan upoznati Vijeće u roku od 8 dana od njenog donošenja i istu objaviti u službenom glasniku općine,
 • donosi plan nabave roba i usluga te s istim upoznaje Vijeće,
 • donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanja natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o obavljanju poslova,
 • daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,
 • do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture  Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,
 • provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća  o poslovnim prostorima,
 • donosi odluku o početku postupka javne nabave i donosi odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača,
 • usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju poslova iz lokalne samouprave i nadzire njihov rad,
 • daje mišljenje o prijedlozima općih akata koje podnose drugi ovlašteni predlagači,uprave  prenesenih u nadležnost Općine ,
 • brine o javnosti rada

Čl.40.

Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi Općinskom vijeću polugodišnja izvješća o svom radu i to do 31.03. tekuće godine za razdoblje od 7.-12.mjeseca prethodne godine i do 15.rujna za razdoblje od 1.- 6. mjeseca  tekuće godine sukladno odredbama statuta općine.

Pored izvješća iz stavka 1. ovoga članka  Općinsko vijeće  može od općinskog načelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

Načelnik podnosi izvješća iz st.2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko  zahtjev sadrži veći broj različitih  pitanja rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

Općinsko vijeće ne može zahtijevati od načelnika izvješće o bitno podudarnim pitanjima prije isteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

Čl. 41.

Načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga općine :

 

–       ima pravo obustaviti od primjene  opći akt  Općinskog vijeća  ako ocijeni da je tim aktom  povrijeđen zakon ili drugi propis. Donijeti će odluku o obustavi primjene od izvršenja općeg akta u roku od 8 dana od donošenja istog, te će zatražiti od Općinskog vijeća  da u roku od  8 dana otkloni  uočene nedostatke. Ako Vijeće to ne učini, načelnik je dužan, bez odgode  o tome obavijestiti predstojnika  ureda državne uprave u županiji ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne i područne (regionalne ) samouprave i dostaviti mu odluku o obustavi postupka,

–       ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog odbora ako ocjeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom, Statutom ili općim aktom Vijeća.

Čl. 42.

Općinski načelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti  zamjeniku.   Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik je dužan pridržavati se uputa  načelnika .

Povjeravanjem  poslova iz svog djelokruga  zamjeniku, ne prestaje odgovornost Općinskog načelnika  za  njihovo obavljanje .

Čl.43.

Općinskom načelniku i njihovom zamjeniku mandat prestaje po sili zakona:

– danom podnošenja ostavke,

– danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

– danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u

trajanju dužem od jednog mjeseca,

– danom prestanka prebivališta na području općine,

– danom prestanka hrvatskog državljanstva,

– smrću.

 

U slučaju nastupanja nekog od razloga iz stavka 1. ovog članka prije isteka dvije godine mandata općinskog načelnika, pročelnik upravnog odjela nadležnog za službeničke poslove će u roku od 8 dana o tome obavijestiti Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika.

 

Ako mandat općinskog načelnika iz nekog od razloga utvrđenih stavkom 1. ovoga članka prestane nakon isteka dvije godine mandata općinskog načelnika, dužnost općinskog načelnika do kraja mandata obnaša zamjenik općinskog načelnika.

Referendum se može raspisati radi opoziva Općinskog  načelnika i  njegovog zamjenika u slučaju:

– kada krše ili ne izvršavaju odluke predstavničkog tijela,
– kada svojim radom prouzroče jedinici lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave znatnu materijalnu štetu odnosno  štetu u iznosu od 10 % od proračuna općine u tekućoj godini.

Prijedlog za raspisivanje referenduma o pitanju opoziva načelnika i njegovog zamjenika može predložiti 50 % birača upisanih u popis birača općine Podbablje. Prijedlog mora biti predan u pismenom obliku i  mora sadržavati osobne podatke (ime i prezime, adresu prebivališta,  broj osobne iskaznice  i OIB ) i osobni potpis birača.

Općinsko vijeće je dužno postupiti  u skladu sa čl 24.st.5. ZLP®S.

Ako na referendumu bude donesena odluka o opozivu općinskog načelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a do provođenja prijevremenih izbora Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika.

Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora ili ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za načelnika.

 1. Tajnik Općine

Čl.44.

Općina ima tajnika.

Tajnik Općine se stara o izvršenju zadataka koji se odnose na rad lokalne samouprave i uprave, sudjeluje na sjednicama Općinskog vijeća  u savjetodavnom svojstvu, izrađuje zapisnike sa sjednica, te upozorava predsjednika Općinskog vijeća i Općinskog načelnika o kršenju zakonitosti.

Tajnik Općine svoju dužnost obavlja profesionalno.

 1. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Čl.45.

Za  obavljanje poslova iz samoupravnog  djelokruga  Općine kao i  poslova  državne  uprave  prenesenih  na  Općinu  ustrojava se  Jedinstveni upravni odjel .

Ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela uređuje se općim aktom Vijeća.

Upravno odjel dužan je svojim radom omogućiti ostvarivanje prava i potreba građana i pravnih osoba u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg  imenuje Načelnik.

Pročelnik i/ili   službenici u Jedinstvenom upravnom odjelu općine svoju dužnost obavljaju profesionalno.

Jedinstveni upravni odjel samostalan je u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravodobno obavljanje poslova odgovoran je Načelniku .

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u proračunu općine, državnom proračunu  ili iz drugih izvora utvrđenih zakonom.

Čl. 46.

Upravne, stručne  i ostale poslove  u Općini  obavljaju službenici i namještenici  .

Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelokruga tijela u kojem rade, a namještenici obavljaju prateće i pomoćne poslove.

Prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja od značenja za rad službenika i namještenika u Općini Podbablje uređuju se posebnim zakonom.

Čl. 47.  

Ako na to upućuju razlozi racionalnosti poslovanja, Općina može zajedno i u sporazumu s drugim jedinicama lokalne samouprave zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova iz svog samoupravnog djelokruga, te u tom cilju osnovati zajednička tijela, upravne odjele i službe, odnosno zajednička trgovačka društva, udruge i ustanove, suglasno zakonima.

 1.  USTROJSTVO I RAD JAVNIH SLUŽBI

Čl. 48.

Općina Podbablje u okviru svog samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i dr. djelatnosti za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.

Obavljanje djelatnosti iz st.1. može se osigurati osnivanjem vlastitog pogona, trgovačka društva i ustanove u svom vlasništvu ili u suvlasništvu sa drugim jedinicama lokalne samouprave sukladno zakonu.

Obavljanje određenih djelatnosti općina može povjeriti dr. pravnim i fizičkim osobama temeljem ugovora o koncesiji.

Čl. 49.

Općina nadzire rad i vodi brigu o racionalnom i zakonitom radu trgovačkog društva i ustanova u svom suvlasništvu.

Trgovačka društva i ustanove iz st.1.ovog članka obavezni su Općinu redovito izvještavati o svom radu, odnosno poslovanju, u roku kako odluči Općinsko vijeće.

IX.  MJESNA SAMOUPRAVA

a) Osnivanje mjesnog odbora

Čl.50.

Na području općine Podbablje osnivaju  se mjesni  odbori kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i  svakodnevnog utjecaja na život i rad građana .

Mjesni odbor  je pravna osoba .

Mjesni odbor se osniva za jedno naselje  i/ili  više međusobno povezanih  manjih naselja  koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebno razgraničenu cjelinu .

Čl. 51.

Na području općine Podbablje mjesni odbori su : Drum, Kamenmost, Hršćevani, Podbablje Gornje, Ivanbegovina, Grubine, Poljica i Krivodol.

Područje koje obuhvaća svaki  mjesnih odbora odrediti će se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Čl.52.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mogu dati 20 % građana upisanih u popis birača naselja za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, organizacije, zborovi građana i udruženja građana,Vijeća mjesnih odbora ( sa područja gdje su mjesni odbori osnovani ), Odbori za suradnju s mjesnim odborima i načelnik.

Prijedlog u pismenom obliku sadrži podatke o podnositelju inicijative ( za fizičke osobe čitko napisano ime i prezime, datum rođenja, prebivalište i potpis podnositelja inicijative), imenu mjesnog odbora, području, granicama i sjedištu mjesnog odbora, zadaci  i izvori financiranja mjesnog odbora.

Čl.53.

U slučaju da prijedlog za osnivanje MO daju građani, njihove organizacije ili udruženja, prijedlog se u pismenom obliku dostavlja načelniku.

Ako načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i po propisanom postupku, obavijestiti će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.

Pravovaljani prijedlog Načelnik upućuje na Vijeće, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

Ako Odbor za suradnju s mjesnim odborima samoinicijativno daje prijedlog u smislu st.1. ovog članka, dužan je o tome tražiti mišljenje zbora građana odnosnog područja.

                                                                           

b) Tijela  mjesnog odbora, izbor , ovlasti i nadzor zakonitosti

Čl. 54.

Tijela  mjesnog odbora su:  vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora .

Vijeće  mjesnog odbora biraju građani  sa prebivalištem na području  mjesnog  odbora koji  imaju biračko pravo.

Članovi vijeća biraju se neposrednim tajnim glasovanjem, a na  postupak izbora shodno se primjenjuju  odredbe Zakona o lokalnim izborima  .

Za člana Vijeća MO može biti biran građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora čije se vijeće bira.

Mandat članova  vijeća  mjesnog odbora traje četiri  godine .

Vijeće  pojedinog mjesnog odbora ima  7  članova .

Funkcija članova mjesnog odbora je počasna.

Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća MO čini cijelo područje MO.

Izbore za članove Vijeća  mjesnih odbora  raspisuje Općinsko vijeće .

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proći manje od 30 niti više od 60 dana.

Čl. 55.

Vijeće mjesnog odbora :

–       donosi program rada i izvješće o radu  mjesnog  odbora ,

–       donosi  pravila  mjesnog  odbora ,

–       donosi poslovnik o  svom  radu u skladu sa Statutom ,

–       donosi financijski  plan  i godišnji  obračun ,

–       bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Vijeća MO iz svog sastava na rok od 4 godine,

–       saziva mjesne zborova građana,

–       odlučuje o korištenju sredstava namijenjenih mjesnom odboru u  proračunu općine,

–       donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritet u njihovoj realizaciji,

–       predlaže promjenu područja mjesnog odbora , odnosno daje mišljenje Općinskom vijeću o drugim inicijativama i prijedlozima za osnivanje mjesnih odbora na njegovu području,

–       surađuje s drugim mjesnim odborima na području općine

–       te obavlja i  druge poslove utvrđene zakonom  i  ovim Statutom .

Vijeće mjesnog odbora odgovorno je Općinskom načelniku za zakonitost svog rada.

Čl. 56.

Vijeće MO radi raspravljanja o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značaja može sazvati zborove građana.

Zbor građana može se sazvati i za dio područja MO koji čini zasebnu cjelinu, a vodi ga predsjednik MO ili član Vijeća MO kojeg odredi Vijeće.

Čl.57.

Predsjednik Vijeća mjesnog odbora :

–  predstavlja mjesni odbor i vijeće mjesnog odbora,

–  saziva sjednice vijeća i predlaže dnevni red,

–  predsjedava sjednicama Vijeća i potpisuje akte Vijeća  MO,

–  provodi i osigurava provođenje odluka Vijeća MO te izvješćuje o provođenju odluka Vijeća,

–  surađuje s  Općinskim načelnikom,

–  informira građane o pitanjima važnim za mjesni odbor,

–  obavlja i druge poslove koje mu povjeri Vijeće mjesnog odbora i Općinski načelnik.

Predsjednik Vijeća MO odgovoran je za svoj rad Vijeću MO, a Općinskom načelniku za zakonitost rada i za povjerene poslove iz nadležnosti Općine prenijetih na mjesnu samoupravu.

Čl.58.

U svom radu mjesni odbor mora se pridržavati zakona i ovog Statuta .

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Općinski  načelnik koje može raspustiti Vijeće mjesnog odbora ako učestalo krši  Statut Općine, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene  poslove .

 1. Utvrđivanje programa rada mjesnog odbora

Čl.59.

Vijeće  mjesnog odbora donosi godišnji program  rada  mjesnog odbora , te ga podnosi na uvid  zboru građana koji za isti daje suglasnost .

Program rada iz  st.1. ovog članka  mora se zasnivati  na  realnim potrebama i mogućnostima , a donosi se najkasnije  do kraja listopada  prethodne godine, za narednu godinu .

Programom  rada mjesnog odbora utvrđuju se zadaci MO, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja MO, provođenju manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području MO, vođenju brige o poboljšanju zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i dr. lokalnih potreba na svom području te izvore sredstava za njihovu realizaciju .

Jedan primjerak  programa  dostavlja se  Općinskom vijeću .

 1. Osnovna pravila mjesnog odbora

Čl. 60.

Pravilima  mjesnog odbora određuju se : tijela mjesnog odbora, način njihovog biranja, sazivanje i rad Vijeća MO i zbora građana, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova Vijeća MO, prava i dužnosti predsjednika Vijeća MO, način odlučivanja te dr. pitanja od značaja za rad MO,a određena su zakonom i statutom.

 1. Financiranje djelatnosti mjesnih odbora

Čl. 61.

Za djelatnost mjesnih odbora, u smislu osiguranja nužnih sredstava za njihovo poslovanje ( minimalne administrativne i sl. troškove ) te za obavljanje povjerenih im poslova iz samoupravnog djelokruga  Općine, mjesnim odborima se sredstva  osiguravaju u proračunu  Općine.

Za financiranje svojih djelatnosti koje nisu obuhvaćene st.1. ovog članka, mjesni odbori mogu osigurati druga sredstva :

 1. prihodi od imovine i imovinskih prava mjesnih odbora,
 2. dotacije pravnih subjekata i građana i dr. sredstva.
 3. prihodi koje posebnom odlukom određuje Općinsko vijeće.
 1. Obavljanje administrativnih i drugih poslova

Čl. 62.

Mjesni odbori organiziraju odgovarajući način administrativnog i financijskog poslovanja za svoje potrebe, sukladno propisima.

Čl. 63.

Općinska  uprava  osigurava  odgovarajuće  uvjete  radi  pružanja  pomoći mjesnim odborima u obavljanju  administrativnih, računovodstvenih i dr. odgovarajućih  poslova .

Pomoć u smislu st.1. ovog članka podrazumijeva i obvezu pomoći pri izradi akata i izravnog vođenja računovodstvenog poslovanja za mjesne odbore, ako odluče da im to poslovanje obavlja općinska uprava.

NACIONALNE MANJINE

Čl.64.

U Općini Podbablje žive pripadnici srpske nacionalne manjine, a kojima pripadaju sva prava po Zakonu o pravima nacionalnih manjina .

Pripadnici srpske nacionalne manjine biraju svoje predstavnike u Vijeće srpske nacionalne manjine .

X. FINANCIRANJE I IMOVINA OPĆINE

Čl. 65.

Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju  Općini  njezina su  imovina .

Općina Podbablje mora upravljati, koristiti se i raspolagati  svojom imovinom  pažnjom  dobrog domaćina .

Općina vodi evidenciju o svojoj imovini.

Gospodarenje imovinom u vlasništvu općine regulira se posebnom odlukom Vijeća.

Nekretnine u vlasništvu Općine mogu se  otuđiti ili na drugi način s njom raspolagati samo na osnovi javnog natječaja i uz naknadu utvrđenu po tržišnoj cijeni, ako zakonom nije drugačije određeno. Odluka se donosi većinom glasova svih članova Vijeća.

Čl. 66.

Općina  ostvaruje prihode kojima u okviru svog  samoupravnog  djelokruga  slobodno raspolaže.

Prihodi Općine su :

 • općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi  i pristojbe,
 • prihodi od stvari u vlasništvu i imovinskih prava Općine ,
 • prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u  vlasništvu Općine, odnosno u kojima ima udjela ili dionice,
 • prihodi  od  naknada za koncesije  koje  daje Općinsko vijeće,
 • novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općinsko vijeće u skladu  sa zakonom,
 • udio u zajedničkim porezima sa Republikom Hrvatskom,
 • sredstva  pomoći  i dotacija Splitsko-dalmatinske županije, Republike Hrvatske  predviđena u

županijskom odnosno državnom proračunu,

 • drugi prihodi određeni zakonom.

Čl. 67.

Općinsko vijeće donosi odluku kojom propisuje  vrstu  poreza , visinu stopa  odnosno visinu iznosa vlastitog poreza, oslobađanje od plaćanja poreza, način razreza poreza, plaćanje poreza te druga postupovna pitanja u skladu sa zakonom .

Čl. 68.

Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni iznos izdataka i drugih plaćanja Općine Podbablje iskazuju se u proračunu Općine Podbablje.

Prihodi i rashodi proračuna moraju biti uravnoteženi .

Ako  se tijekom proračunske godine  smanje prihodi ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom ,  proračun  se mora uravnotežiti  sniženjem  predviđenih  izdataka  ili  pronalaženjem  novih prihoda .

Proračun se uravnotežuje izmjenama i dopunama  proračuna po  postupku  utvrđenim za donošenje proračuna .

Proračunska godina je razdoblje od 12 mjeseci, koja počinje 1.siječnja,a završava 31.prosinca.

Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom..

Ukoliko se proračun za slijedeću  proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranje na način i po postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva  tri  mjeseca proračunske godine.

Ukoliko se prije početka godine ne donese ni odluka o privremenom financiranju, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih izdataka u skladu s posebnim zakonom.

Naloge za isplatu sredstava sa žiro računa Općine, uz  načelnika općine obavezan je potpisati zamjenik načelnika . Na karton deponiranih potpisa prijavljuju se  načelnik i  zamjenik načelnika .

Čl. 69.

Općina Podbablje može se zaduživati u skladu sa posebnim zakonom .

Odluku o zaduživanju i davanju jamstva donosi  Općinski načelnik  i/ili Općinsko vijeće. 

Čl.70.

Općina Podbablje  može davati jamstva korisnicima proračuna i pravnim osobama u vlasništvu  Općine, odnosno onim društvima u kojima  ima udio ili dionice , davati zajmove  u skladu s posebnim zakonom  i općim aktima Općinskog vijeća .

XI.  AKTI  OPĆINE

 1. Opći akti

Čl.71.

Općinsko vijeće, na temelju zakona i ovog statuta donosi Statut, Poslovnik , odluke, općinski proračun, završni račun, pravilnike, upute, naputke, zaključke  i druge opće akte  te daje vjerodostojna tumačenja općih akata .

Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte kada, u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima.

Opći akti Vijeća prije stupanja na snagu objavljuju se u Službenom glasniku Općine Podbablje.

Radna tijela Vijeća donose prijedloge, zaključke i preporuke.

Protiv pojedinačnih akata Vijeća i načelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom drugačije nije određeno, ne može se izjaviti žalba već se može pokrenuti upravni spor. 

Čl.72.

Općinski načelnik donosi odluke, pravilnike, poslovnike, preporuke, rješenja, zaključke, upute, naputke i dr. opće i pojedinačne akte kad je za to ovlašteno zakonom ili općim aktom Vijeća.

Načelnik osigurava izvršavanje općih akata Vijeća na način i u postupku propisanim Statutom te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnog tijela koje obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine.

Čl. 73.

Jedinstveni upravni odjel  Općine kada  izvršava opće akte Općinskog vijeća  donosi pojedinačne  akte kojima rješava o pravima, obvezama  i pravnim interesima  fizičkih i pravnih osoba.

Protiv pojedinačnih akata upravnog tijela općine može se izjaviti žalba  nadležnim upravnom tijelu  Splitsko-dalmatinske županije .

Na donošenje akata  iz ovog članka shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem  upravnom postupku, ako posebnim zakonom  nije propisan postupak pred tijelima  Općine ili županije.

U skladu s odredbama Zakona o općem upravnom postupku  protiv konačnih pojedinačnih akata može se pokrenuti  upravni spor.

Čl.74.

Pojedinačni akti kojima se rješava o obvezi razreza općinskih poreza, doprinosa i naknada donose se u skraćenom upravnom postupku.

Skraćeni upravni postupak provodi se i kod donošenja pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima, obvezama i interesima fizičkih i pravnih osoba od strane pravnih osoba kojima je Općina Podbablje osnivač.

Čl.75.

Nadzor nad zakonitošću  općih akata  Općinskog  vijeća obavlja nadležno tijelo  državne uprave svako u svom djelokrugu sukladno posebnom  zakonu .

Čl.76.

Podrobnije odredbe o aktima Općine Podbablje , postupku donošenja i objavi akata te o vjerodostojnom tumačenju utvrđuje se Poslovnikom Općinskog vijeća.

 1. JAVNOST RADA

ČL 77.

Rad Općinskog vijeća, načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela je javan.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se :

 • Javnim održavanjem sjednica,
 • Izvještavanjem i natpisima u tisku i dr. oblicima javnog priopćavanja i
 • Objavljivanjem općih akata i dr. akata u Službenom glasniku općine Podbablje i na Web stranicama.

Javnost rada Općinskog načelnika osigurava se :

 • Održavanjem konferencija za medije,
 • Izvještavanjem i natpisima u tisku i dr. oblicima javnog priopćavanja i
 • Objavljivanjem općih akata i dr. akata u Službenom glasniku općine Podbablje i na Web stranicama općine.

JAVNOST RADA JUO OSIGURAVA SE IZVJEŠTAVANJEM I NATPISIMA U TISKU I DR. OBLICIMA JAVNOG PRIOPĆAVANJA.

XIII.  SUKOB INTERESA

ČL. 78.

Način djelovanja načelnika i zamjenika načelnika u obnašanju javnih dužnosti uređen je posebnim zakonom.

Općinsko vijeće će posebnom odlukom propisati tko se smatra lokalnim dužnosnikom u obnašanju javnih vlasti te uređuje sprečavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih vlasti.

XIV.  PRIJELAZNE  I ZAVRŠNE ODREDBE

Čl. 79.

Postupak za promjenu Statuta pokreće se prijedlogom za promjenu Statuta.

Promjenu Statuta  može  predložiti: 1/3 vijećnika  Općinskog vijeća, Odbor za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća, predsjednik Općinskog vijeća   i Općinski načelnik.

Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odlučuje da li će pristupiti raspravi o predloženoj promjenu Statuta.

Ako Općinsko vijeće  ne prihvati prijedlog za  promjenu Statuta  isti se prijedlog  ne može staviti na dnevni red  prije isteka  6 (šest)  mjeseci  od dana zaključenja rasprave o njemu.

Čl.80.

Ako se donese odluka o otvaranju rasprave o predloženim promjenama Statuta prijedlog Statuta dostavlja se članovima Općinskog vijeća, mjesnim odborima i političkim strankama koje djeluju na području općine, radi raspravljanja i davanja primjedbi i prijedloga.

Promjena Statuta usvojena je ako je za nju glasovala  većina  članova  Općinskog vijeća  .

Čl.81.

Izuzetno kada je potrebno pojedine odredbe ovog Statuta usuglasiti sa propisima RH, kao i u slučajevima kad su promjene organa značajnog karaktera, izmjena se vrši bez prethodne rasprave.

Čl.82.

Opći i dr. akti doneseni na temelju Statuta općine Podbablje i zakona, uskladiti će se sa navedenim općim aktima u roku od 3 mjeseca.

Čl.83.

Stupanjem  na snagu ovog  Statuta  prestaje vrijediti  Statut   Općine  Podbablje donesen 03.08.2009. godine,KLASA: 021-03/01-09/1, URBROJ: 2129-05/01-09 ( Službeni glasnik općine   Podbablje, br. 2/09 ).

Čl.84.

Ovaj   Statut  stupa  na  snagu  osmog  dana   od  dana   objave   u  Službenom   glasniku   Općine  Podbablje .

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PODBABLJE

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-03/01-13/1

URBROJ: 2129-05/01-13

Drum, 09.12.2013.                                                                         

Predsjednik općinskog vijeća:       Momir Karin, prof.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content