Pročelnik Jedinstvenog upravnog  odjela

Zoran Mustapić, dipl.iur.

Kontakt

tel: 021 848 064

tajnistvo@podbablje.hr

Pročelnik službe  u odsjeku upravno-pravnih i komunalnih poslova

Boris Glavaš, dipl.iur.

Kontakt

tel: 021 848 064

upravni@podbablje.hr

ODLUKA O USTROJSTVU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Na temelju čl.53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. br.33/01) i članka 49. Statuta općine Podbablje (Službeni glasnik općine Podbablje br.1/01) općinsko vijeće općine Podbablje je na svojoj V. sjednici održanoj dana 08.05.2006. donijelo:

O D L U K U
o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela općine Podbablje

I. OPĆE ODREDBE

Čl.1.
Ovom Odlukom o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela općine Podbablje (u nastavku Odjela ) utvrđuje se ustrojstvo i djelokrug , kao i pitanje organizacije i načina rada Odjela za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga i poslova državne uprave prenijetih na općinu Podbablje .

II. DJELOKRUG

Čl. 2.

Kao jedinica lokalne samouprave općina Podbablje obavlja sve poslove i zadatke utvrđene Zakonom o određivanju poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne samouprave i uprave (N.N. br. 75/93 ), koji se po djelatnostima mogu podijeliti u poslove :

• gospodarstvo i promet,
• komunalne djelatnosti,
• imovinsko-pravni poslovi,
• prostorno uređenje i zaštita okoliša,
• stambeni poslovi, predškolski odgoj, kultura, tehnička kultura i šport,
• opća uprava
• kao i dr. djelatnosti utvrđene zakonom i Statutom općine Podbablje .

Čl. 3.

U Odjelu obavljaju se uredski, stručni i dr. poslovi za potrebe Općinskog vijeća, Općinskog poglavarstva i njihovih tijela, a posebno poslovi i zadaci :

• pripremanje nacrta odluka i dr. općih akata koje donosi Općinsko vijeće, Općinsko poglavarstvo i njihova tijela te pripremanje izvješća , analiza i dr. materijala za tijela ,
• neposredno izvršavanje odluka i dr. općih akata Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva i njihovo provođenje,
• pripremanje svih potrebnih podataka i pokazatelja za izradu prijedloga općinskog proračuna i rebalansa proračuna i prati njihovo ostvarivanje,
• praćenje stanja u djelatnostima i područjima koja spadaju u samoupravni djelokrug i o tome izvješćuje Općinsko poglavarstvo ,
• briga o gospodarenju i zaštiti općinske imovine, prava i obveza,
• osigurava i organizira rad općinske pisarnice u skladu sa propisima o uredskom poslovanju , vodi administraciju Općine i brine se o vođenju različitih evidencija , propisa , arhive i ostalih kartoteka značajnih za Općinu ,
• provodi Odluku o komunalnom redu ,
• vodi blagajničko poslovanje ,
• pruža stručne i administrativnu pomoć građanima ,
• neposredno izvršava poslove državne uprave ako su ovi prenijeli na Općinu i
• donosi godišnji plan rada s prikazom zadataka i poslova Odjela ,posebno glede neposredne provedbe zakona i dr. propisa .

Čl. 4.

Poglavarstvo općine usmjerava djelovanje Odjela u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga općine kao i poslove državne uprave koji se obavljaju u općini i nadzire njihov rad .
Upravni odjel odgovara Općinskom vijeću i Poglavarstvu za zakonit rad i pravodobno obavljanje poslova iz svog djelokruga .

III. RUKOVOĐENJE

Čl. 5.

Odjelom upravlja , organizira i odgovoran je za njegov rad Tajnik općine koji je istovremeno i pročelnik Odjela .

Čl. 6.

Za djelatnike u Odjelu koji obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga općine do donošenja posebnog zakona , primjenjuju se odredbe Zakona o upravi kojima se uređuje radni odnos i plaće djelatnika u organima uprave .

IV. ORGANIZACIJA

Čl. 7.

Sredstva za rad Odjela osiguravaju se u Proračunu općine i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom .

Čl. 8.

U svom radu Upravni odjel koristi službena pismena sa sadržajem zaglavlja akta , koji sadrži naziv : Republika Hrvatska , Županija splitsko-dalmatinska , Općina Podbablje , Jedinstveni upravni odjel , klasifikacijska oznaka , mjesto i datum izrade akta .
Svi akti ovjeravaju se pečatom Jedinstvenog upravnog odjela koji odgovara zaglavlju.

Čl. 9.

Na zgradi u kojoj je smješten odjel mora biti istaknuta natpisna ploča . Natpisna ploča sadrži : grb Republike Hrvatske , naziv Republike Hrvatske , Županija splitsko-dalmatinska , Općina Podbablje , Jedinstveni upravni odjel i Podbablje .

Čl. 10.

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Odjela uređuje se naročito : poslovi koji se obavljaju u Odjelu , način rada , programiranje i planiranje rada , broj potrebnih djelatnika s naznakom njihovih osnovnih poslova i zadataka , stručna sprema i dr. stručni uvjeti za obavljanje poslova , ovlasti i odgovornosti , te dr. pitanja od značaja za rad Odjela .

Pravilnik donosi Općinsko poglavarstvo na prijedlog Pročelnika .

V. ZAVRŠNE ODREDBE

ČL. 11.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u Službenom glasniku općine Podbablje .

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODBABLJE
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 023-05/01-06/1
URBROJ:2129-05/01-06

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Vesna Žužul

DRUM, 08.05.2006.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content