REPUBLIKA HRVATSKASPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJAOPĆINA PODBABLJE Klasa: 112-03/02-18/1UrBroj: 2129-05/02-18-1 Podbablje, 23. studenoga 2018. Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne...