Ministarstvo unutarnjih poslova provodi operativnu akciju “Mir i dobro”

Ministarstvo unutarnjih poslova provodi operativnu akciju “Mir i dobro”

I ove godine, 25. godinu zaredom, Ministarstvo unutarnjih poslova provodi operativnu akciju „Mir i dobro“ vezanu za uporabu pirotehničkih sredstava tijekom predblagdanskog i blagdanskog razdoblja.

Akcija započinje 15. prosinca 2018. i završava 8. siječnja 2019.

Kao i prethodnih godina veći broj građana u predblagdansko i blagdansko vrijeme će nabavljati pirotehnička sredstava koja se nalaze u slobodnoj prodaji, ali može se očekivati i nezakonita nabava eksplozivnih ili pirotehničkih sredstava čija prodaja nije dopuštena.

Unatoč uvriježenom mišljenju da je pirotehnika I. kategorije dječja pirotehnika, nju ne smiju koristiti djeca mlađa od 14 godina i novim Zakonom o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja određena je novčana kazna od 1.000,00 do 3.000,00 kuna za zakonske zastupnike (roditelji, skrbnici i sl.) djece koja upotrijebe pirotehnička sredstva.

Navedena pirotehnička sredstva smiju koristiti djeca starija od 14 godina dok pirotehnička sredstva 2. i 3. kategorije, koji u sebi imaju veću količinu eksplozivnih tvari, smiju koristiti osobe starije od 18 godina.

Jedna od novina je i zabranjena nabava, prodaja i uporaba petardi i redenika iz kategorije III, a također u skladištima kao i u prodaji na hrvatskom tržištu ne smije se naći pirotehnika koja na sebi nema oznaku CE.

Nadalje, građani mogu isključivo za osobnu uporabu preko državne granice unijeti do dva kilograma neto pirotehničke smjese (sredstava) I., II., i III. kategorije (osim redenika i petardi iz kategorije III.).

Iznosi novčanih kazni iznose od 1.000,00 do 15.000,00 kuna za fizičke osobe te 1.000,00 do 80.000,00 kuna za pravne osobe.

Pirotehnička sredstva 2. i 3. kategorije smiju se prodavati od 15.12.2018. do 1.1.2019., a upotrebljavati od 27.12.2018. do 1.1.2019.

Javni poziv učenicima srednjih škola koji se školuju u drugim gradovima izuzev grada Imotskog

Javni poziv učenicima srednjih škola koji se školuju u drugim gradovima izuzev grada Imotskog

Općina Podbablje će svim učenicima srednjih škola s područja Općine Podbablje koji se školuju u drugim gradovima izuzev grada Imotskog,  dodijeliti stipendije za period od 01.09.2018. do 15.06.2019. godine

Visina stipendije iznosi 300,00 kn  (slovima: tristotinekuna)

Prijave za dodjelu stipendija primaju se na mail adresu: podbablje@podbablje.hr ili u prostorijama Općine do 20.12.2018. godine.

Pravo na stipendiju  imaju učenici koji ne primaju državnu, županijsku ili bilo koju drugu stipendiju ili novčanu potporu koja ima karakter stipendije, te koji ne ponavljaju godinu.

Uvjet za dobivanje stipendije je da učenik ima prebivalište na području Općine Podbablje najmanje 3 godine, te da je nositelj zajedničkog domaćinstva čiji je član učenik, podmirio sve financijske obaveze prema Općini Podbablje.

Uz prijavu učenik je dužan priložiti:

#potvrdu obrazovne ustanove o redovnom školovanju
#presliku osobne iskaznice
#izjavu  učenika da nije korisnik druge stipendije ili bilo koje druge novčane potpore koja ima karakter stipendije.
#presliku kartice žiro računa otvorenog kod banke na ime učenika.


U Podbablju, 05.12.2018. godine

Načelnik Općine Podbablje

Ante Kujundžić, prof.

 

Općina Podbablje otvara javnu raspravu o Prijedlogu Proračuna Općine za 2019. godinu.

Općina Podbablje otvara javnu raspravu o Prijedlogu Proračuna Općine za 2019. godinu.

Prijedlog Proračuna možete preuzeti OVDJE
Javna rasprava biti će otvorena do 09.12.2018.

Cilj i svrha javne rasprave je prikupiti mišljenja zainteresirane javnosti o predloženom prijedlogu Proračuna Općine Podbablje za 2019. godinu.
Pozivaju se svi zainteresirani da dostave svoje konkretne primjedbe i prijedloge na prijedlog proračuna uz jasna obrazloženja i to putem obrasca za sudjelovanja u savjetovanju koji možete preuzeti OVDJE.

Primjedbe koje neće biti dostavljene na priloženom obrascu neće biti uzete na razmatranje.
Svoje sugestije i prijedloge možete uputiti na adresu elektroničke pošte: podbablje@podbablje.hr

Po završetku procesa savjetovanja, svi pristigli komentari, primjedbe i prijedlozi biti će objavljeni na mrežnim stranicama Općine, uz obrazloženja za one koji eventualno neće biti prihvaćeni o tome zašto nisu prihvaćeni.

Za dodatne upite u vezi s postupkom savjetovanja možete se obratiti na adresu elektroničke pošte: podbablje@podbablje.hr

Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme VODITELJ/ICA PROJEKTA „Zaželi -ostvari”

Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme VODITELJ/ICA PROJEKTA „Zaželi -ostvari”

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODBABLJE

Klasa: 112-03/02-18/1
UrBroj: 2129-05/02-18-1

Podbablje, 23. studenoga 2018.

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11 i 04/18) i članka 39. Statuta Općine Podbablje (Službeni glasnik Općine Podbbalje br.2/13) načelnik Općine Podbablje raspisuje

O G L A S
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

VODITELJ/ICA PROJEKTA „Zaželi -ostvari“- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme 30 mjeseci uz probni rad od tri mjeseca.

Opis poslova: Provedba projekta, preveniranje poteškoća, ispunjavanje obveza partnera, zaposlenika i projektnog tima, komunikacija s partnerima i ciljanim skupinama, izrada zahtjeva za nadoknadom sredstava, monitoring i izvještavanje.

Opći uvjeti za prijam u službu: punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Posebni uvjeti za prijam u službu: VSS, poznavanje rada na računalu Microsoft Word i Microsoft Excel, vozački ispit B kategorije, poznavanje engleskog jezika

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08, 61/11 i 04/18).

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:
 životopis
 dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
 preslika diplome
 potvrda HZMO-a o podatcima evidentiranim u evidencijama HZMO-a
 presliku vozačke dozvole B kategorije
 uvjerenje nadležnog tijela da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije osuđivan za kaznena djela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (u izvorniku, ne stariji od 6 mjeseci)

 vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

 vlastoručno potpisana izjava suglasnosti s korištenjem osobnih podataka koja se može preuzeti na stranicama Općine Podbablje.

 Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenje rješenja o prijemu u službu.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Postupak provedbe Oglasa obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti koja će se provesti putem pisanog testiranja i intervjua. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti moći će pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa, a na intervju samo kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog pravnog područja provjere na pisanom testiranju.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na Oglas.

Na web-stranici Općine Podbablje, www.podbablje.hr bit će naveden opis poslova i podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web-stranici, te na oglasnoj ploči Općine Podbablje, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana od objave ovog Oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Imotski, na adresu: Općina Podbablje, Drum 15, 21262 Kamenmost s naznakom “Oglas za voditelja projekta Zaželi -ostvari“.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Ante Kujundić

PROVEDBA PROGRAMA POTICANJA PODUZETNIŠTVA OPĆINE PODBABLJE

PROVEDBA PROGRAMA POTICANJA PODUZETNIŠTVA OPĆINE PODBABLJE

Iznimno smo ponosni na podatak da je na Program poticanja poduzetništva Općine Podbablje pristiglo čak 39 aplikacija od kojih je 4 za Program poticaja za početak obavljanja djelatnosti i poticaja za zapošljavanje te 35 aplikacija za Poticaje poboljšanje konkurentnosti.

Osigurana su sredstva za SVE prijavljene tvrtke i obrte, te će se nakon potpisivanja ugovora kroz ovaj tjedan dogovoriti isplate poticaja.

Maksimalan iznos poticaja iznosi 30.000,oo kuna i njega će ostvariti početnici u poslovanju.

Mi se kao jedinica lokalne samopuprave obvezujemo da ćemo i ubuduce potpomagati ovakve mjere kao i sve ostale u skladu s onim što imamo i možemo.