Bez obzira na sve poteškoće uzrokovane epidemijom koronavirusa ipak možemo objaviti kako se radovi na izgradnji Reciklažnog dvorišta u našoj Općini odvijaju prema predviđenom dinamičkom planu.
Predstavljamo vam i službeni logotip kojeg ćemo koristiti pri promociji ovog hvalevrijednog projekta.

Da se podsjetimo:

Reciklažno dvorište graditi će se na “Golom Brdu“, a ukupna vrijednost izgradnje objekta sa PDV-om iznosi oko 3.495.524,63 kuna.
Rok završetka radova izgradnje je kraj 2020. godine.

Projekt doprinosi povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, te posebnih kategorija otpada i time osigurava njegovu odgovarajuću uporabu i zbrinjavanje.